Peygamber Efendimiz(S.A.V)'in Umre ile ilgili Hadislerini sizler için bir araya getirdik. Bu sayfamız her ne kadar Umre ile ilgli hadisler için oluşturulmuş olsa da, bu hadislere geçmeden hadisler ile ilgili kısaca genel bilgiler aktarmakta fayda var.

Hadis Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (S.A.V)'ın değişik konular ve olaylar karşısında, ya da kendisine sorulan sorulara cevaben söylediği sözlerdir. Hadisler ilk devirlerden beri yazılarak, ayrı bir ilim olarak korunmuştur. Hadis ilmiyle uğraşanlara Muhaddis denilir. Hadisler, ayet değildir. Çünkü ayet yüce Allah’ın sözüdür. Hadis ise Peygamberimize aittir. Kudsi hadis denildiği zaman da manâsı Allah’a, sözü Peygamberimize ait hadis anlaşılır.

Hadisler Hadis-i Şerif ve Hadis-i Kutsi olarak ikiye ayrılır... Peygamberin ağzından Allah'a isnad edilerek rivayet edilen, ancak Kur'an'da yer almayan sözleri ifade eden Hadislere Kutsi Hadis denir.

Zaman içerisinde maalesef uydurma hadisler de yayıldığı için hadis ilminde sadece belli başlı alimler dikkate alınır. Bunların en önemlileri şunlardır:

İmam-ı Azam Ebu Hanife Fıkıh ve hadis alimi. Hanefi mezhebinin kurucusu
İmam-ı BUHARİ Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Buhari yazarı
İmam MALİK Fıkıh ve Hadis alimi. Maliki mezhebinin kurucusu. Muvatta yazarı
İmam NEVEVİ Hadis ve fıkıh Alimi. Riyazussalihin yazarı
İmam Şafii Fıkıh ve hadis alimi. Şafii mezhebinin kurucusu
Nesai Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Nesai yazarı
Tirmizi Hadis alimlerinin en meşhurlarından. Tirmizi yazarı

Aşağıda ismi geçen alimlere ait altı hadis kitabının toplamına altı kitap anlamına gelen Kütüb-i Sitte denir.

Sahîh-i Buhârî 9.082
Sahîh-i Müslim 7.275
Sünen-i Tirmîzî 3.951
Sünen-i Ebû Dâvûd 5.274
Sünen-i Nesâî 5.724
Sünen-i İbni Mâce 4.341
Toplam: 35.647

Sizlere Umre hakkındaki hadisleri Kütüb-i Sitte'den seçerek listeledik...

Umre İle İlgili Hadisler


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) dört umre yaptı: 1- Hudeybiye umresi, 2- Müteakip sene Zilkade ayında yaptığı umretü`l-kada, 3- Ciırrane`den yaptığı umre, 4- (Veda haccı sırasında) hacc ederken yaptığı umre.
HadisNo : 1579


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccın Vücubu
Ravi : Cabir
Hadis : Resulullah (sav)`dan: "umre vacib midir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Hayır! Ancak, umre yapmanız faziletli bir ameldir."
HadisNo : 1179


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccın Faziletleri
Ravi : Ebu Bekr İbnu Abdirrahman
Hadis : Bir kadın Resulullah (sav)`a gelerek: "Ben haccetmek için hazırlık yapımştım. Bana (bir mani) arz oldu ne yapayım?" "Ramazan`da umre yap, zira o ayda umre tıpkı hacc gibidir" buyurdu.
HadisNo : 1170


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : Abdurrahman İbnu Harmele el-Eslemi
Hadis : Bir adam gelip Said İbnul-Müseyyib`e: "Haccdan önce umre yapayım mı?" diye sormuştu. Şöyle cevap verdi: "Evet, Resulullah (sav) haccetmezden önce umre yaptı."
HadisNo : 1298


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccın Faziletleri
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav), Ensar`dan Ümmü Sinan admdaki bir kadına: "Bizimle haccetmekten seni ne alıkoydu?" diye sordu. Kadın: "Ebu fülanın (kocasını kasteder) sadece iki sulama devesi var. Biriyle o ve oğlu haca gitti, öbürü (ile de ben kaldım) arazimizi suluyor (um)" dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav): "Öyleyse Ramazan`da (yapacağın) umre, (kaçırdığın) bir haccin veya benimle (yapmış olacağın) bir haccin kazasıdır. Ramazan gelince umre yap. Zira Ramazan`daki bir umre hacca muadil olur."
HadisNo : 1169


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : İkrime İbnu Halid el-Mahzumi
Hadis : İbnu Ömer (ra)`e haccdan önce yapılan umre hakkında (caiz mi, değil mi diye) sordum. Bana: "Yapmakta bir beis yok. Bizzat Resulullah (sav) haccdan önce umre yapmıştı" cevabını verdi."
HadisNo : 1323


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : Aişe
Hadis : Bir başka rivayette şöyle denmiştir: "Resulullah (sav) ile birlikte yola çıktık. Bazılarımız umre niyetiyle ihrama girdi, bazılarımız hem hacc hem de umre niyetiyle ihrama girdi, bazılarımız da sadece hacc niyetiyle ihrama girdi. Resulullah (sav) da sadece hacc için ihrama girmişti. umre için ihrama girenler, (umreyi yapınca) ihramdan çıktılar. Hacc için ihrama girenler veya hacc ve umre için ihrama girenler, yevm-i nahr`e (kurbanın birinci gününe) kadar ihramdan çıkmadılar."
HadisNo : 1315


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi :
Hadis : Müslim ve Tirmizi`de şöyle gelmiştir: "Resulullah (sav) buyurdu ki: "umre, kıyamete kadar hacca dahil oldu: Yani, umre ameli, hacc-ı kıran yapmak isteyenin hacc ameline dahil oldu."
HadisNo : 1310


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : İbnu`l-Müseyyeb
Hadis : Ömer İbnu Ebi Seleme, Hz. Ömer (ra)`den Şevval ayında umre yapmak için izin istedi. O da izin verdi, İbnu Ebi Seleme umre yapıp ailesine döndü, haccetmedi."
HadisNo : 1299


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) Veda haccında umre ile hacca kadar temettuda bulundu ve kurban kesti. Kurbanını Zülhuleyfe`den itibaren beraberinde götürdü. Menasikin icrasına (umre için niyetli) başlayıp, umre telbiyesi getirdi. Sonra hacc için telbiye getirdi. Beraberindeki ashabı da umre ile hacca kadar temettuda (istifade) bulundu. Hacc kafilesi içerisinde kurbanı olanlar da vardı, olmayanlar da. Resulullah (sav) Mekke`ye geldiği zaman halka hitaben: "Kimin kurbanı varsa, haccını tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmasın, kimin kurbanı yoksa tavaf ve sa`yini yapsın, saçını kısaltarak ihramdan çıksın. Sonra hacc için tekrar ihrama girip kurbanını kessin, kim kurban bulamazsa hacc sırasında üç gün, evine dönünce de yedi gün olmak üzere (on gün) oruç tutsun" buyurdu.
HadisNo : 1292


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Kim hacc aylarında umre yapar, sonra Mekke`de hacc zamanı gelinceye kadar ikamet ederse bu kimse, hacc da yaparsa mütemettidir. Bu durumda kolayına gelen bir kurban kesmesi vacib olur. Eğer kurban bulamazsa, üç günü hacc sırasında, yedi günü de döndüğü zaman olmak üzere (on gün) oruç tutar." İmam Malik der ki: "Bu hüküm, o kimsenin hacc zamanına kadar orada ikamet etmesi ve aynı sene içinde hacc yapması halinde caridir." (Muvatta`nın bir diğer rivayetinde der ki: "Allah`a yemin olsun, haccdan önce umre yapıp (bu sebeple) kurban kesmem, haccdan sonra Zilhicce ayında umre yapmamdan daha sevimlidir.")
HadisNo : 1297


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : İhram Ve Haramları
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : İbnu Ömer (ra)`den yapılan bir rivayete göre, hacc veya umre için ihrama giren hayızlı kadın hakkında, "Kadın dilerse umre veya haccı için ihrama girer, ancak Beytullah`ı tavaf edemez, Safa ile Merve arasındaki sa`yi de yapamaz. Bunlar dışındaki bütün menasike insanlarla birlikte katılır. Temizleninceye kadar mescide yakın olamaz."
HadisNo : 1254


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi : Urve İbnu Zübeyr
Hadis : Ben ve İbnu Ömer (ra), Hz. Aişe`nin hücresine dayanmıştık, (o içerde dişlerini misvaklıyordu. Bu esnada) misvaktan çıkan sesleri işitiyordum. Ben, İbnu Ömer`e: "Ey Ebu Abdirrahman! Resulullah (sav) Receb ayında umre yaptı mı?" diye sordum. "Evet!" dedi. Ben de, Hz. Aişe (ra)`ye seslendim: "Ey anneciğim, Ebu Abdirrahman`ı dinliyor musun ne söylüyor?" "Ne söylüyor?" dedi. "Resulullah (sav) Receb`te umre yaptı diyor" dedim. Hz. Aişe (ra): "Ebu Abdirrahman`a Allah mağfiret etsin. Ömrüm hakkı için, Receb`de umre yapmadı. [Hem O, nasıl olur da yanılır, Resulullah (sav)`ın] yaptığı her umrede o da hazır bulunmuştu" dedi. İbnu Ömer, Hz. Aişe (ra)`nin bu sözlerini işittiği halde ne "evet!" ne de "hayır!" demedi, sükut etti.
HadisNo : 1578


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : İhram Ve Haramları
Ravi : Ya`la İbnu Umeyye
Hadis : Resulullah (sav) Ciirrane`de iken umre için ihrama girmiş bir adam geldi. Adamın sakal ve saçları sarıya boyanmış, sırtında da za`feran lekeleri bulunan bir cübbe vardı. "Ey Allah`ın Resulü," dedi, "şu gördüğün vaziyette, umre için ihrama girdim!" Resulullah (sav): "Şu cübbeyi çıkar, sarı boyayı da yıka!" diye emretti. (Bu metin, Sahiheyn`deki metindir. Ebu Davud`un rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "umrede iken, hacda yaptığını yap")
HadisNo : 1205


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Kıran
Ravi : Ebu Vail
Hadis : es-Subeyy İbnu Ma`bed dedi ki: "Ben Hıristiyan bir bedevi idim. Sonradan Müslüman oldum. Kabilemden Hüzeym İbnu Sürmüle adında bir kimseye gelerek: "Hey adamım, ben cihad hususunda hırslıyım. Hacc ve umre yapmayı da üzerime vecibe buldum. Ben bu ikisini nasıl birleştirebilirim?" diye sordum. Bana: "İkisini birleştir ve kolayına gelen bir kurban kes" dedi. Ben de ikisine birden (niyet edip) ihrama girdim. (Küfe`ye bir merhale mesafedeki) Uzeybe nam mevkiye geldiğim zaman Selman İbnu Rebia ve Zeyd İbnu Suhan ile karşılaştım. Ben hacc ve umre her ikisi için ihramdaydım. Biri diğerine benim hakkımda: "Bu adam devesi kadar da bilgili değil" dedi. Bunu işitince tepeme dağ yıkıldı zannettim. Doğru Ömer İbnu`l-Hattab (ra)`a gittim. Ben, hac ve umre her ikisi için de ihramımı devam ettirerek, hikayemi anlattım. Hz. Ömer bana: "Hz. Peygamber (sav) sünnetine irşad edilmişsin" dedi."
HadisNo : 1283


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Kıran
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav)`ı hacc ve umre her ikisi için de (ihrama girip) telbiye çekerken işittim. Bekr İbnu Abdillah el-Müzeni demiş ki: "Ben bunu Abdullah İbnu Ömer (ra)`e söyledim. Bana: "Resulullah (sav) sadece hacc için telbiye getirdi" diye cevap verdi. Sonra tekrar Enes (ra)`le karşılaştım ve İbnu Ömer`in sözünü kendisine aktardım. Bana (kızarak): "Galiba bizi çocuk yerine koyuyorsunuz. Ben Resulullah (sav)`ı: "umre ve hacc için lebbeyk!" derken işittim" dedi.
HadisNo : 1282


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccın Vücubu
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : İbnu Abbas (ra)`ın "umre vacibtir" dediği rivayet olunmuştur.
HadisNo : 1180


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi : Urve
Hadis : Resulullah (sav) üç umre yaptı: Biri Şevval ayında, ikisi de Zilkade ayındadır.
HadisNo : 1580


Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Mekkenin Fazileti
Ravi : el-Hudri
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bu Beyt`e Ye`cüc ve Me`cüc`den sonra da hacc yapılacak umre icra edilecek."
HadisNo : 4579


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav)`la birlikte çıktık, kurban günü Mina`ya geldik. Ben (orada) temizlendim. Sonra Mina`dan çıktım. Beytullah`a koştum. Sonra, Resulullah`la birlikte nefr-i ahir (teşrik günlerinin üçüncüsü, yani bayramın 4. günü = 13 Zilhicce) günü çıktık, Muhassaba indik. Abdurrahman (ra)`ı çağırdı ve: "Kızkardeşini Harem bölgesinden çıkar (Ten`m`e kadar götür. Orada) umre için ihram giysin. umreyi yapınca buraya gelin, sizi dönünceye kadar burada bekliyorum!" dedi. Ben ayrılıp (Ten`im`e gidip ihram giydim, umre yaptım) tavaftan boşalınca, seherde yanına geldim. Yola çıkma emri verdi. Herkes göç yükleyip Medine`ye müteveccihen hareket etti."
HadisNo : 1313


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Mikat Hakkında
Ravi :
Hadis : İmam Malik: "Bana ulaştığına göre, Resulullah (sav) Ci`rane`de umre için ihrama girdi" demiştir.
HadisNo : 1196


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccın Faziletleri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Bir umre, diğer umreye arada işlenenler için kefarettir. Hacc-ı Mebrür`un karşılığı cennetten başka bir şey olamaz!
HadisNo : 1166


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Tavaf Ve Sa`y`in Mahiyeti
Ravi : Urve
Hadis : Abdullah İbnu`z-Zübeyr, umre maksadıyla Ten`im`de ihrama girdi. Sonra ben onu Beytullah`ın etrafında, üç şavtta koşar gördüm.
HadisNo : 1333


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Kıran
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Tirmizi`de şöyle gelmiştir: "Kim hacc ve umre için ihrama girerse, her ikisinin de ihramından çıkıncaya kadar, tek tavaf, tek sa`y yeterlidir.
HadisNo : 1287


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) umre için, ashabı da hacc için ihrama girdi.
HadisNo : 1322


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccın Vücubu
Ravi : İbnu Mes`ud
Hadis : İbnu Mes`ud (ra) hazretleri şöyle kıraat ederdi: ... ve derdi ki: "Eğer günah olmasaydı -Resulullah (sav)`dan bu mevzuda hiç bir şey işitmemiş olmama rağmen- umre vaciptir derdim." (Rezin ilavesi)
HadisNo : 1181


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : (Cahiliye Arapları) hacc aylarındaki umreyi yeryüzünde işlenebilen günahların en büyüğü biliyorlardı. Keza Muharrem ayını da Safer diye isimlendirip: "Bere iyileşip eser kalmadığı ve Safer ayı çıktığı vakit umre yapmak isteyene umre helal olur" diyorlardı. Resulullah (sav) ve Ashab-ı Güzin (ra)`i, hacc için ihrama girmiş olarak 4 Zilhicce sabahı (Mekke`ye) geldiler. (Gelir gelmez) Resulullah (sav), hacc niyetlerini umreye tahvil etmelerini emretti. Bu, Ashab nezdinde büyük bir hadise oldu. "Ey Allah`ın Resulü, neleri helal addedeceğiz?" diye sordular. "Bütün (ihram haramları) helal olacak!" diye cevap verdi." (Nesai`deki rivayette: Eser yerine veber (yün) denmiştir. Mana: "Yün çoğalınca" olur. Keza "Safer ayı çıkınca" tabirinden sonra: "Veya şöyle dedi: Safer ayı girince" tabiri ilave edilmiştir)
HadisNo : 1309


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : İhram Ve Haramları
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Biz, hacc veya umre için Hz. Peygamber (sav)`le birlikte yola çıkmıştık. Yol esnasında bir çekirge sürüsüne rastladık. Kamçı ve yaylarımızla vurmaya başladık. Resulullah (sav): "Bunu yeyin, zira o deniz avından (sayılır)" dedi."
HadisNo : 1249


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : Aişe
Hadis : Ebu Davud`un bir rivayetinde şöyle denir: "Resulullah (sav) buyurdu ki: "Ey Abdurrahman! Kızkardeşini devenin arkasına al, Ten`im`den itibaren umre yaptır. Tepelikten inip oraya vardın mı ihrama girsin. Zira yapacağı, kabul görecek bir umredir."
HadisNo : 1316


Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Mekkenin Fazileti
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Vallahi Meryem oğlu (Hz. İsa aleyhisselam), Feccu`r-Ravha nam mevkide, hacc yapmak veya umre yapmak yahut da her ikisini de yapmak için telbiye getirecektir."
HadisNo : 4580


Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Medine`nin Fazileti
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : İbnu Abbas, Hz. Ömer (ra)`den naklen anlatıyor: "Resulullah (sav)`ın Akik vadisinde olduğu sırada şöyle söylediğini işittim: "Bana Rabbimden bir elçi geldi ve "Bu vadide namaz kıl ve Hacc için de umre(ye niyet ediyorum) de!" emretti."
HadisNo : 4620


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Tavaf Ve Sa`y`in Mahiyeti
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) ve ashabı (ra) Ciirrane`den umre yaptılar. Bu umrede Beytullah`ı remel yaparak tavaf ettiler. Bu tavafta ridalarının bir ucunu sağ koltuklarının altına koymuşlar, diğer ucunu da sol omuzlarının üzerine atarak (ızdıba yapmışlardı).
HadisNo : 1332


Fasil : SEFER (YOLCULUK) VE ADABI BÖLÜMÜ
Konu : Deniz Yolculuğu
Ravi : Abdullah İbnu Amr İbni`l-As
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hacc veya umre veya Allah yolunda cihad maksadları dışında gemiye binme. Zira denizin altında ateş, ateşin altında da deniz vardır."
HadisNo : 2203


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi :
Hadis : İmam Malik`e ulaştığına göre: "Hz. Peygamber (sav) üç sefer umre yapmıştır: 1- Hudeybiye senesinde, 2- (Hudeybiye yılını takip eden) kaza senesinde, 3- Ciırrüne senesinde"
HadisNo : 1581


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : İhram Ve Haramları
Ravi : Aişe
Hadis : Biz Resulullah (sav) ile (hacc ve umre için ihrama girip) Mekke`ye giderdik. İhram sırasında alınlarımıza sükk denen bir tib sürerdik. Birimiz terleyecek olsa, yüzüne akardı. Resulullah (sav) bunu gördüğü halde (bize) onu(n sürülmesini) yasaklamazdı.
HadisNo : 1216


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : Aişe
Hadis : Biz hacc aylarında Resulullah (sav)`la birlikte, hacc için ihrama girmiş olarak, hacc gecelerinde yola çıkıp Seref nam yere indik. Orada Resulullah (sav): "Kimin beraberinde kurbanlığı yoksa, haccını umre yapmak isteyen umreye çevirsin. Beraberinde kurbanlığı olan bunu yapmasın" dedi. Hz. Aişe sözünde devamla der ki: "Ashab`tan bazısı umreye niyet etti, bazısı da terketti. Resulullah (sav) ile, gücü yerinde olan bazısının yanında kurbanlığı vardı. (Bir ara) Resulullah yanıma gelince beni ağlar buldu. "Niye ağlıyorsun?" diye sordu. "Ben ashabına söylediklerini işittim ve umre yapmaktan engel olundum!" dedim. Bunun üzerine: "Neyin var?" diye tekrar sordu. "Namaz kılamıyorum (hayız oldum)" dedim. "Bu sana zarar vermez. Sen Hz. Adem (a.s)`in kızlarından bir kadınsın, Allah öbürlerine yazdığı kaderi sana da takdir etti, bu bir kusur sayılmaz. Sen haccına devam et. Cenab-ı Hakk inşaallah, umreyi de sana nasib edecek" dedi.
HadisNo : 1311


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Telbiye Hakkında
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) öğleyi kıldı. Sonra devesine bindi. Beyda tepesine çıktığı zaman telbiye getirdi. (Nesai, bir diğer rivayette şu ziyadeyi kaydetti: "Öğleyi kıldığı zaman hacc ve umre için ihrama girdi.")
HadisNo : 1262


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : Hz. Aişe
Hadis : Oruç, umre yapıp hacca kadar temettuda bulunup da hacc için ihrama girmesinden arefe gününe kadar kurban bulamayan kimse içindir. Eğer orucu tutmazsa, Mina günlerinde tutar. İbnu Ömer (ra) de böyle hükmediyordu.
HadisNo : 1300


Fasil : UMRA VE RUKBA BÖLÜMÜ
Konu : Umra Ve Rukba Hakkında
Ravi : Zeyd İbnu Sabit
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim bir şeyi umra kılarsa o şey artık mu`mer`e (umre kılınan şahsa) aittir, hayatta iken de ölmüş iken de. Malı rukba kılmayın. Kimde rukba kılarsa [bu mal miras] yolundadır."
HadisNo : 4220


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccın Faziletleri
Ravi : Ümmü Seleme
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim, hacc veya umre için Mescid-i Aksa`dan Mescid`i Haram`a (kadar) ihrama girerse, geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilir veya cennet kendisine vacib olur." -Ravi, Resulullah`ın hangisini dediği hususunda şekke düştü-
HadisNo : 1168


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : İhramını İfsad Edenler Hakkında
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : İbnu Abbas (ra), Mina`da iken, ifaza tavafından önce, hanımına cinsi temasta bulunan bir kimse hakkında sorulmuştu, bir bedene kesmesini emretti." Bir rivayette şöyle demiştir: "İfazadan önce ehline temas eden kimse (ceza olarak) yeni bir umre yapar ve bir de kurban (hedy) keser."
HadisNo : 1272


Fasil : NAMAZ BÖLÜMÜ
Konu : Yolculukta Nafile Namazlar
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav) ile birlikte umre yapmak üzere Medine`den Mekke`ye doğru yola çıktık. Mekke`ye gelince: "Ey Allah`ın Resulü, annem babam sana feda olsun. Sen kısa kıldın, ben tam kıldım, sen yedin ben oruç tuttum, (ne dersiniz?)" dedim. Şu cevabı verdi: "Ey Aişe güzel yaptın!" buyurdu ve bu işimde beni kınamadı.
HadisNo : 2922


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : İhramdan Çıkma Vakti
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) (Veda haccında) umre için ihrama girdi. Ashabı ise (ra) hacc için ihrama girdi. (Mekke`ye varınca) ne Resulullah (sav) ne de beraberinde kurbanlıkları olanlar ihramdan çıkmadılar. Geri kalanlar ihramdan çıktılar."
HadisNo : 1469


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Telbiye Hakkında
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Mukim olanlar veya umre yapanlar, Hacer-i Esved`i istilam edinceye kadar telbiyeyi bırakmazlar." (Hadis, Tirmizi`de şöyledir: "Resulullah (sav), umrede iken, Hacer-i Esved`e istilam yapınca telbiyeyi bırakırdı.")
HadisNo : 1265


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : Cabir
Hadis : (Veda haccında), Resulullah (sav) ve ashabı (ra), hacc için ihrama girdikleri vakit, Resulullah ile Talha hariç, hiç kimsenin kurbanlığı yoklu. O sırada Hz. Ali, beraberinde bir kurbanlık olduğu halde Yemen`den geldi. Ve derhal: "Ben de Resulullah`ın niyet ettiği şeye niyet ederek ihram giydim" deyip katıldı. Resulullah (sav) ashabına bu hacclarını umreye çevirmelerini, tavaf yapmalarını, (sa`y yapmalarını), beraberinde kurbanlığı olanlar hariç saçlarını kısa keserek ihramdan çıkmalarını emretti. Bir kısmı itiraz ederek: "Yani henüz cenabetken Mina`ya mı gideceğiz?" dediler. Bu söz Hz. Peygamber (sav)`e ulaşmıştı: "Geride bıraktığım işlerimi tekrar bulsaydım kurban getirmezdim. Eğer, beraberimde kurbanlığım olmasaydı, ben de ihramdan çıkardım" dedi. Bu sırada Hz. Aişe (ra) hayız oldu. Beytullah`ı tavaf hariç, haccın bütün menasikini yerine getirdi. Temizlenince de tavafı yaptı. Dedi ki: "Ey Allah`ın Resulü! Sizler hem umre hem de hacc yapmış olarak burdan ayrılacaksınız, ben ise sadece hacda ayrılacağım!" Bunun üzerine Resulullah (sav) oğlan kardeşi Abdurrahman İbnu Ebi Bekr (ra)`e, Hz. Aişe`yi (Harem bölgesinin dışında yer alan) Ten`im`e götürmesini emretti. (Hz. Aişe (ra) orada ihram giyerek) haccdan sonra umre yaptı."
HadisNo : 1301


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Mikat Hakkında
Ravi :
Hadis : Buhari`de gelen bir diğer rivayette belirtildiği üzere, bir zat (Abdullah İbnu Ömer`e) gelerek: "umre için nerede ihrama girmem caiz olur?" diye sorunca: "Resulullah (sav) mikat yerleri olarak Necidliler için Karn`ı, Medineliler için Zülhuleyfe`yi, Şamlılar için Cuhfe`yi belirledi" demiş, başka bir mikat yeri zikretmemiştir.
HadisNo : 1189


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav), insanlara (haccın İslam`a uygun olan) adabını öğretmesi ve Resulullah adına tebligatta bulunması için Hz. Ebu Bekiri hacc emiri olarak gönderdi. Hac kafilesi Arafat`a Zülmecaz cihetinden vasıl olunca Kabe`ye yaklaşmadı, fakat Zülmecaz`a doğru yöneldi. Böyle yapışı, hacca umre ile niyet etmemiş olmasından ileri geliyordu.
HadisNo : 1324


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Haccda Müddette Yanılanlar Veya Yolu Kaybedenler
Ravi : Süleyman İbnu Yesar
Hadis : Ebu Eyyüb el-Ensari (ra) hacc yapmak üzere yola çıktı. Mekke yolu üzerindeki Badiye`ye gelince develerini kaybetti. Yevm-i nahrde Hz. Ömer (ra)`e gelerek, durumu ona anlattı. Hz. Ömer (ra) kendisine: "Önce umre yapıyorsun gibi hareket et. Sonra ihramdan çık. Sonra müteakip senenin haccına yetişirsen hacc yap, kolayına giden bir de kurban kes."
HadisNo : 1531


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Kurban Kesmenin Yeri Ve Zamanı
Ravi :
Hadis : İmam Malik`e ulaştığına göre, Resulullah (sav), Mina`da şöyle demiştir: "İşte kurban kesilen yer. Mina`nın her tarafı kesim yeridir." umre sırasında da şöyle buyurmuştur: "Burası kurban kesme yeridir." "Burası" sözü ile Merve`yi kastedmiştir. Mekke`nin bütün geçit ve yolları kurban kesme yeridir."
HadisNo : 1498


Fasil : FEZAİL BÖLÜMÜ
Konu : Hususi Salavatların Fazileti
Ravi : Ebu Ümame
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa, onun ecri, tıpkı ihrama girmiş hacının ecri gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkar ve sırf bu maksadla yorulursa onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. Namaz kıldıktan sonra araya lağv (dünyevî kelam) sokmadan kılınan ikinci namaz, İlliyyin (denen cennetin yüce makamın)da yazılıdır."
HadisNo : 4655


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Mikat Hakkında
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav), Medineliler için Zülhuleyfe`yi, Şamlılar için Cuhfe`yi, Necidliler için Karnu`l-Menazil`i , Yemenliler için Yelemlem`i mikat yerleri olarak ta`yin etmiştir. Bu yerler, ora ahalileri ve oraya başka yerlerden hacc ve umre yapmak maksadıyla gelenler için mikat yerleridir. Bu söylenen mikat yerlerinin berisinde (yani mikatlarla Mekke arasında) bulunanlar için mikat, bulunduğu yerdir. Daha yakın yerde olanlar da böyledir. Nitekim Mekkeliler de Mekke`de ihrama girerler."
HadisNo : 1190


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Düşman Tarafından Haccdan Mani Olunan Kimse
Ravi :
Hadis : İmam Malik (rh) demiştir ki: "Kişi (haccda) düşman sebebiyle engellenirse, her nerede engele maruz kaldı ise, orada traş olup ihramdan çıkar. Kendisine yeniden bunu kaza etmesi gerekmez. Zira Resulullah (sav) ve Ashabı (ra), kurbanlığı Hudeybiye`de kestiler. Beytullah`ta kesilmek üzere gönderilen kurbanlıklar mahalline varmazdan ve tavaf yapmazdan önce traş olup, her çeşit ihram yasaklarından çıktılar. Ve dahi, Resulullah (sav)`ın birisine umre mensikinden) bir şey yapması veya (o anda yapmadığını) sonradan yapmasını emrettiği de sahih değilir."
HadisNo : 1530


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : Ebu Cemre
Hadis : İbnu Abbas (ra)`a mut`a`dan sordum; bana onu yapmamı emretti, haccda kesilen kurbandan sordum. "Bu hususta," dedi, "deve veya sığır veya davar veya kana ortak olmak imkanları var (bunların hepsi meşrudur)." Ebu Cemre der ki: "İnsanlar mut`ayı mekruh addediyorlardı. (Eve gelip) uyudum. Rüyamda birisini gördüm (bana gelip): "Makbul umre, mebrur hacc!" diye müjdeledi. Hemen İbnu Abbas (ra)`a gelip haber verdim. Bana: "Allahu ekber! Ebul-Kasım (sav)`ın sünneti!" dedi."
HadisNo : 1296


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hastalık Ve Eza Sebebiyle Haccda Mahsur Kalanlar
Ravi : Amr İbnu Said en-Nehai
Hadis : (umre yapmak üzere ihrama girdikten sonra) Zatu`ş-Şukuk denen yere varınca orada kendisini yılan sokar. Arkadaşları, bu meseleyi sorabilecekleri bir kimseyle karşılaşmak üzere, (herkesin gelip geçtiği ana) yola çıkarlar. Derken İbnu Mes`ud (ra) karşılarına çıkar. Onlara şu fetvayı verir: "Hemen bir hedy (kurbanlık) veya onun değeri miktarınca nakit parayı (Mekke`ye) gönderin. Onunla kendi aranıza bir günlük alamet koyun, hedy kesildi mi ihramdan çıksın. Ayrıca, bu umreyi de bilahere kaza etmen gerekir." (Rezin tahriç etmiştir.)
HadisNo : 1527


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Resulullah (sav)`ın Hacc Ve Umresi
Ravi : Cabir
Hadis : Resulullah (sav), (üç kere hacc yaptı. Şöyle ki): Hicret etmezden önce iki, hicretten sonra da bir hacc ve bununla birlikte bir umre yaptı. Bu hacc sırasında (Medine`den) altmış üç deve sevketti. O sırada Hz. Ali (ra) Yemeniden geldi, [beraberinde, Resulullah (sav)`ın kestiği kurbanların] geri kısmı da vardı. Bunlar arasında (Ebu Cehl`e ait olup Bedir Savaşanda ganimet olarak alınan) burnunda gümüş halka bulunan deve de vardı. Resulullah (sav) hepsini kesti. Resulullah (sav) her deveden bir parça alınmasını emretti. Bunlar (bir kapta) pişirildi. Efendimiz suyundan içti.
HadisNo : 1577


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : Bilal İbnu`l Haris
Hadis : Ey Allah`ın Resulü, hacc (için yapılan niyet)`ı umreye çevirmek sadece bize mi hastır, yoksa bizden sonrakiler için de caiz olacak mıdır?" diye sordum. Bana şu cevabı verdi: "Bu sadece size hastır, (Sizden sonraki Müslümanlara caiz değildir)." (Nesai, Bilal İbnu`l Haris`ten sadece (sadedinde olduğumuz) feshu`l-hacc hadisini tahric etmiştir. Feshu`l-hacc: Kişinin önce hacca niyet etmesi, fakat sonradan bunu umreye çevirmesi, umre yapınca ihramdan çıkması, tekrar hacc için ihrama girmesidir.)
HadisNo : 1321


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) Zülhuleyfe`de geceledi. Sabah olunca (devesine) bindi. Devesi onu Beyda`da havaya kaldırınca, Allah`a hamdetti, teşbih etti, tekbir getirdi, tahlil getirdi. Sonra hacc ve umre için (niyet edip) telbiye getirdi. Halk da her ikisi için (niyet edip) telbiye getirdi. (Mekke`ye) gelince halka emretti, onlar da ihramdan çıktılar. Bu hal terviye gününe (Zilhicce`nin 8`i) kadar devam etti. Terviye günü hacc için ihrama girip telbiye getirdiler. Resulullah (sav) haccı ifa edince kendi eliyle ayakta olduğu halde, yedi deve kesti.
HadisNo : 1320


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Kurban İle İlgili Sair Hadisler
Ravi : Sadaka İbnu Yesar el-Mekki
Hadis : Saçları örtülü Yemenli bir kimse İbnu Ömer (ra)`e gelip: "Ey Ebu Abdirrahman, ben müstakil bir umre yapmak üzere geldim" dedi. Abdullah İbnu Ömer (ra): "Ben seninle olsaydım da bana sormuş bulunsaydın, sana hacc-ı kıran yapmanı emrederdim" dedi. Adam: "Bu zaten öyleydi (ancak kaçırdım)" dedi. İbnu Ömer (ra): "Başındaki saçlardan şu uçuşanları al (kes) ve kurban kes!" dedi. (Orada bulunan) Iraklı bir kadın söze karıştı: "Kurbanı da neymiş ey Ebu Abdirrahman?" "Kurbanı dır!" Kadın tekrar sordu. "Kurbanı nedir?" İbnu Ömer (ra) şu cevabı verdi: "Sadece bir koyun bulabilsem, onu kurban etmem bana oruç tutmamdan daha hoş gelir."
HadisNo : 1535


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Temettu Ve Haccın Feshi
Ravi :
Hadis : Müslim`in diğer bir rivayetinde şöyle denir: "Biz, hacc-ı ifrad için ihram giyip Resulullah (sav)`la birlikte ilerledik. Hz. Aişe (ra) de umre için ihrama girdi. Şerefe gelince Hz. Aişe hayız oldu. (Mekke`ye) gelince Kabe`yi, Safa ve Merve`yi tavaf ettik. Sonra, beraberinde kurbanlık olmayanların ihramdan çıkmaları emredildi. "Neleri nefsimize helal edeceğiz?" diye sorduk. Resulullah (sav), "(ihramlıya yasak olan) her şeyi", dedi. Bunun üzerine kadınlarımızla da yattık, kokular süründük, elbiselerimizi giydik. (Bunların hepsini yaparken) bizimle arefe (yani hacc ihramı giyme) günü arasında sadece ve sadece dört gece vardı. Sonra terviye günü (Zilhicce`nin 8`i) tekrar ihrama girdik. Bir ara Resulullah (sav) Hz. Aişe (ra)`nın yanına girmişti, onu ağlıyor buldu. "Neyin var?" diye sordu. "Hayız oldum, herkes ihramdan çıktı, ben çıkamadım, tavafımı da yapamadım. Herkes artık (umresini tamamladı), hacc için (Arafat`a) çıkıyor!" diyerek yakındı. Resulullah (sav): "Bu hal, Cenab-ı Hakk tarafından Adem (a.s)`ın kızlarına yazılmış bir kaderdir, (sana mahsus bir kusur değil). Sen de, (ihrama giren herkesin yaptığı gibi) yıkan ve hacc için ihrama gir" dedi. O da öyle yaptı. (Mina, Arafat ve Müzdelife`deki) vakfelerin hepsine katıldı. Hayızdan temizlenince de (ifaza) tavafını yaptı. (Bunlar bittikten sonra Resulullah (sav) Hz. Aişe (ra)`e: "Artık hem haccını hem de umreni yapmış, her ikisinin de ihramından çıkmış oldun!" dedi. Hz. Aişe (ra): "Ancak benim içimden Beytullah`ı tavaf etmeden hacc yaptığım hissi geçiyor" dedi. Bunun üzerine (oğlan kardeşine seslenerek): "Ey Abdurrahman (kızkardeşin) Aişe`yi Ten`im`e götür, orada umre için ihrama girsin!" dedi. Bu vak`a Hasbe gecesi cereyan etmişti. Resulullah (sav) mülayim bir insandı. Hz. Aişe (ra) birşey arzu etti mi onun arkasını takip eder (yerine getirirdi)."
HadisNo : 1305


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Kıran
Ravi : Cafer İbnu Muhammed
Hadis : Cafer İbnu Muhammed babasından naklediyor: "Mikdad İbnul-Esved, (Mekke yolu üzerindeki Sükya nam karyede) Hz. Ali (ra)`nin yanına girdi. Hz. Ali, bu sırada develerine un ve ağaç yaprağı karışımı yemlerini veriyordu. Mikdad: "Şu Osman İbnu Affan (ra) hacc ve umrenin arasını birleştirmeyi yasaklıyor" dedi. Hz. Ali (ra), ellerinde un ve yaprak bulaşığı olduğu halde dışarı çıktı. -Kollarındaki un ve yaprak bulaşığını hiç unutmayacağım- doğru Hz. Osman`ın yanına girdi. "Sen," dedi "hacda umrenin arasını birleştirmeyi yasaklıyormuşsun, doğru mu?" Hz. Osman (ra) şu cevabı verdi: "Bu benim reyimdir!" Hz. Ali: "umre ve hacc için lebbeyk!" diyerek, öfkelenmiş olarak çıktı."
HadisNo : 1284


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Mekke`ye Giriş Konaklama Ve Oradan Çıkış Adabı
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Ravi`den anlatıldığına göre kendisi, iki dağ yolu arasındaki Zu-Tuva nam mevkide geceyi geçirir, sonra Mekke`nin yukarı yolundan şehre girerdi. Hacc veya umre yapmak niyetiyle Mekke`ye geldiği vakit, devesini doğruca Beytullah`ın kapısının yanında ihdırırdı. Sonra (hayvandan iner) Mescid-i Haram`a girer, Haceru`l-Esved rüknüne gelir, oradan başlayarak yedi kere Beyt`i tavaf eder, ilk üçünde koşar, dördünde de yürürdü. Sonra tavaftan çıkar, evine dönmezden önce iki rek`at namaz kılar, Safa ile Merve arasında da tavafta (say) bulunurdu. Hacc ve umreden çıktığı zaman, Zülhuleyfe`deki Batha`da devesini ıhtırırdı. Orada Resulullah (sav) da devesini ıhtırırdı.
HadisNo : 1537


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Hacc-ı Kıran
Ravi : Nafi`
Hadis : Haccac-ı Zalim, Abdullah İbnu Zübeyr (ra)`le savaşmak üzere Mekke`ye indiği zaman, Abdullah İbnu Abdillah ile Salim İbnu Abdillah geldiler ve Abdullah İbnu Ömer (ra)`le konuştular: Kendisine: "Bu yıl haccı terketmen sana bir zarar vermez. Zira biz, halk arasında savaş çıkıp seninle Beytullah arasına girileceğinden korkmaktayız" dediler. Abdullah onlara: "Benimle Beytullah arasına girilerek engel çıkarılırsa, ben de Kureyş`in Hz. Peygamber`le Beytullah arasına girdiği zaman Resulullah`ın davrandığı şekilde davranırım. Şahid olun, şu anda umreye niyet ettim!" dedi ve derhal kalkıp Zülhuleyfe`ye gitti. umreye niyet ederek ihram giydi, telbiye getirdi. Sonra şunu söyledi: "Yolumu serbest bırakırlarsa umremi tamamlarım. Beytullah`la aramda engel olurlarsa Resulullah (sav)`ın yaptığı gibi yaparım." Ve şu ayeti tilavet etti. (Mealen): "Resulullah`ta sizler için güzel örnek vardır" (Ahzab 21). Sonra yoluna devam etti ve Beyda sırtına kadar geldi. Orada: "Bunların ikisinin hükmü de aynı. Eğer benimle umrem arasına girip mani olurlarsa haccıma da mani olmuşlar demektir. Sizleri şahid kılıyorum, umre ile birlikte hacca da niyet ettim" dedi. Yoluna devam etti. Kadid`e geldiği zaman bir kurbanlık aldı. Sonra (Mekke`ye girip) hacc ve umre her ikisi için tek bir tavsif yaptı." Bir rivayette şöyle denmiştir: "Her ikisi için de ihrama girdi ve böylece Mekke`ye geldi. Beytulah`ı tavaf etti. Safa ve Merve arasında sa`y etti, buna bir ilavede bulunmadı, ne kurban kesti, ne traş oldu, ne taksirde bulundu, ne de ihramla haram ettiği şeylerden birini nefsine helal kıldı. Kurban gününe kadar bu hal üzere devam etti. O gün kurban kesti, traş oldu. ilk yaptığı tavafla hem haccin hem de umrenin tavafını yerine getirdiği kanaatinde idi. Sonunda: "Resulullah (sav) böyle yapmıştı" dedi.
HadisNo : 1288


Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Meni Hakkında
Ravi : Yahya İbnu Abdirrahman İbni Hatib
Hadis : Anlattığına göre, Hz. Ömer (ra)`la içerisinde Amr İbnul-As (ra)`ın da bulunduğu bir cemaatle birlikte umre yapmıştır. Sefer esnasında su kaynaklarından birine yakın olan bir yolda Hz. Ömer, sabaha doğru mola verdi. (Herkes gibi kendisi de yattı. Bu esnada) ihtilam oldu. Sabah olunca kafilede, (yıkanması için yeterli) su bulunamadı. Hayvanına binip (yakınındaki) suya kadar geldi. Derhal bu ihtilamdan kalan meni bulaşığını yıkamaya başladı. Derken ortalık ağardı. Amr İbni`l-As (ra), Hz. Ömer`e: "Sabah oldu. Yanımızda temiz elbise var, şu elbiseni (yıkamayı) bırak, bilahare yıkanır" dedi. Ancak Hz. Ömer kendisine: "Ey İbnu`l-As, hayret doğrusu! Yani sen elbise buldun diye herkes elbise mi bulacak? Allah`a yemin olsun ben senin söylediğini yapsam bu bir sünnet olur. Hayır, ben gördüğüm (meniyi) yıkarım ve görmediğime de su çiler (temizlenmiş addeder)im!"dedi.
HadisNo : 3518


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Tavaf Ve Sa`y`in Mahiyeti
Ravi : Ebu`t-Tufeyl
Hadis : İbnu Abbas (ra) dedim ki: "Kabe`nin etrafında (tavaf yaparken) ilk üç şavtında remel, son dört şavtında da normal yürüme yapmak sünnet midir, değil midir? Senin kavmin buna sünnet diyorlar?" İbnu Abbas (ra) bana şu cevabı verdi: "Hem doğru söylemişler, hem de kizb etmişler." "Yani hem doğru söylemişler, hem de kizb etmişler demekle neyi kastediyorsun?" diye açıklama istedim. Anlattı: "Resulullah (sav) Mekke`ye (umretü`l-kaza için) gelmişti. Müşrikler: "Muhammed ve ashabı zayıflıktan Kabe`yi tavaf edemez" dediler. Müşrikler onu kıskanıyorlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber (sav) ashabına üç (şavtta) remel yaparak, dört şavtta da normal şekilde yürümelerini emretti." Ben tekrar, İbnu Abbas (ra)`a: "Bana Safa ile Merve arasındaki tavafı binerek yapmanın sünnet olup olmadığını haber ver. Zira senin kavmin bunun sünnet olduğunu söylüyorlar!" dedim. Bana şu cevabı verdi: "Hem doğru söylemişler, hem de kizb etmişler." "Hem doğru söylemeleri, hem de kizb etmeleri ne demektir?" diye ben tekrar sorunca açıkladı: "Resulullah (sav) Mekke`ye umre için geldiği zaman (Mekkeli) ahali etrafını çokça sarmış: "İşte Muhammed! İşte Muhammed!" diye sıkıntı veriyorlardı. Hatta, genç kızlar bile evlerden çıkmışlardı. Resulullah (sav)`ın huzurunda (yol açmak için) halka vurulmazdı. Halk başına üşüşünce, bu sebeple o da hayvana bindi. Aslında sa`yi yayan yapmak (binerek yapmaktan) efdaldir." (Ebu Davud`un rivayetinde İbnu Abbas (ra) -Müslim`deki rivayete ziyade olarak- şunu söyler: "Hudeybiye müzakereleri sırasında Kureyşliler: "Muhammedi ve arkadaşlarını bırakın, böcekler gibi ölsünler" dediler. Müteakip sene umre yapmak şartı üzerine sulh antlaşması yapılınca, Resulullah (sav) Mekke`ye geldi. Müşrikler de Kuaykıan tepesi yönünden geldiler. Aleyhissalatu vesselam efendimiz ashabına: "Beytullah`ı üç şavtta remel yaparak tavaf edin" dedi. Bu (bütün ümmete şamil) bir sünnet değildir. Safa ile Merve arasındaki sa`y ile ilgili olarak (Ebu Davud`da gelen açıklama, (yukarıda kaydedilen) Müslim rivayetindekinin aynıdır.) Ancak Ebu Davud`da şu ziyade dahi yer alır: "Resulullah (sav), halk, sözlerini daha iyi işitsin, yerini daha iyi görsün ve elleri ona ulaşmasın diye bir deveye bindi.")
HadisNo : 1329


Fasil : HACC VE UMRE BÖLÜMÜ
Konu : Tavaf Ve Sa`y`in Mahiyeti
Ravi : İbnu Abbas
Hadis : Resulullah (sav) ve ashabı (ra) Mekke`ye, Yesrib hummasından bitkin düşmüş bir halde geldiler. Müşrikler (şehirde menfi bir dedikodu yaparak): "Yarın buraya humma hastalığından dermanı kesilmiş ve ondan çok izdırab çekmiş bir kavim gelecek" dediler ve (Müslümanların seyrine bakmak için) Hicrin arkasına oturdular. (Onların hainliğinden vahyen haberdar olan) Resulullah (sav), celadetlerini müşriklere göstermeleri için, Müslümanlar`a tavafın ilk üç şavtında remel yapmalarım, iki köşe arasında da adi yürüyüşle yürümelerini emretti. Bu hali gören müşrikler: "Bunlar mı hummanın bitkin düşürdüğünü zannettiğiniz insanlar, bunlar falan ve falandan daha sağlammış!" dediler. İbnu Abbas (ra) der ki: "Resulullah (sav)`ı ashabına (ra) bütün şavtlarda remel yapmalarını emretmekten alıkoyan şey onlara duyduğu merhametti." (Buhari, bu rivayette şu ziyadeyi kaydeder: "Resulullah (sav) sulh antlaşması yaptığı sene (umre için) gelince müşriklere kuvvetlerini göstermeleri için "hızlı yürüyün!" diye emretti. Müşrikler bu sırada Kuaykıan dağı tarafına oturmuş (seyrediyor)lardı.")
HadisNo : 1326


Fasil : GAZVELER BÖLÜMÜ
Konu : Gazveler - Umretu`l-Kaza
Ravi : Bera İbnu`l-Azib
Hadis : Resulullah (sav) Zülkade ayında umreye çıkmıştı. Mekkeliler Onun Mekke`ye girmesine izin vermediler. Resulullah, gelecek yıl girmek, orada üç gün kalmak, Mekke`ye silahlar torbalarda olarak girmek, ailelerinden peşine düşmek isteyen çıksa bile kimseyi almamak, Ashabından Mekke`de kalmak isteyen çıkarsa kimseye mani olmamak şartları üzerine anlaşmıştı. Resulullah (sav) (Mekke`ye umre için) girip, müddet de dolunca, Mekkeliler Hz. Ali`ye gelip: "Arkadaşına söyle, bizi terketsin, müddet doldu!" dediler. Resulullah (sav) çıktı, ancak Hamza`nın kızı (ra) peşine takıldı: "Ey amcam, ey amcam!" diye bağırıyordu. Hz. Ali (ra) onu alıp elinden tuttu. Hz. Fatıma (ra)`ya: "Amcanın kızını yanına al!" dedi. [Medine`ye gelince] kızı (yanına alma) hususunda Hz. Ali, Zeyd ve Cafer (ra) ihtilafa düştüler. Hz. Ali: "O benim amcamın kızıdır! (Ben ehakkım)" diyordu. Cafer (ra): "O hem amcamın kızı, hem de teyzesi nikahım altında!" diyordu. Zeyd de: "Kardeşimin kızıdır! diyordu. Resulullah (sav), kızın, teyzesinin yanında kalmasına hükmetti ve: "Teyze anne makamındadır!" buyurdu. Hz. Ali (ra)`a yönelerek: "Sen bendensin, ben de senden!" buyurdu. Cafer (ra)`a: "Yaratılışın ve huyun bana benzer" diyerek iltifat etti. Zeyd (ra)`e de: "Sen bizim hem kardeşimiz, hem de mevlamız (azadlımız)sın!" buyurdu.
HadisNo : 4270


Fasil : ŞİİR BÖLÜMÜ
Konu : Şiir Hakkında
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav)`ın şöyle söylediğini işittim: "Hassan onları -yani müşrikleri- hicvetti, hem şifa verdi, hem de şifa bulduk. Hassan (ra) buyurdu ki: "Sen Muhammed`i hicvettin, ben de onun adına cevap veriyorum. Bu isimde Allah katında mükafaat vardır. Sen Muhammed`i nezih, müttaki, Resulullah vefakar, ahlaklı olduğu halde hicvettin. Sen O`na denk olmadığın halde O`nu hiciv mi ediyorsun? İkinizden hangisi kötü ise iyi olana feda olsun. Muhakkak ki, babam, babası ve ırzım, Muhammed`in ırzını sizden korumak için muhafızdır. Kızcağızımı kaybedeyim, şayet siz atlarımızı Keda`nın etrafını toz duman etmiş göremezsiniz. O atlar, üzerinize gemlerini çökerek gelirken, sırtlarında ince mızraklar vardır. Atlarımız pek hızlı koşarlarken, kadınlar başörtüleriyle tozlarını alırlar. Şayet bizden yüz çevirirseniz umre yaparız, fetih geldi mi, perde kalkar. Aksi takdirde öyle bir günün kavgasını bekleyin ki, o günde Allah dilediğini aziz kılacaktır. Allah der ki: "Ben bir kul gönderdim, o hakkı söyler, kendisinde hiçbir gizlilik yoktur." Allah der ki: "Ben bir ordu hazırladım, bu ordum emeli cihad olan Ensardır." Biz (Ensariler)e her gün Kureyş`ten ya sövmek, ya kavga, ya da hiciv vardır, öyle ise, sizden kim Resulullah`ı hicveder, veya över veya yardım ederse bizce birdir. Allah`ın Resulü Cibril aramızdadır. Ruhu`l-Kudüs`ün bir dengi yoktur."
HadisNo : 2314


Fasil : İMAN VE İSLAM HAKKINDA
Konu : İmanın Hakikati
Ravi : Yahya İbnu Yağmur
Hadis : "Basra`da kader üzerine ilk söz eden kimse Mabed el-Cüheni idi. Ben ve Humeyd ibnu Abdirrahman el-Himyeri, hac veya umre vesilesiyle beraberce yola çıktık. Aramızda konuşarak, Ashab`tan biriyle karşılaşmayı temenni ettik. Maksadımız, ondan kader hakkında şu heriflerin ettikleri laflar hususunda soru sormaktı. Cenab-ı Hakk, bizzat Mescid-i Nebevi`nin içinde Abdullah İbnu Ömer (ra)`la karşılaşmayı nasib etti. Birimiz sağ, obürümüz sol tarafından olmak üzere ikimiz de Abdullah (ra)`a sokuldu. Arkadaşımın sözü bana bıraktığını tahmin ederek, konuşmaya başladım: "Ey Ebu Abdirrahman, bizim taraflarda bazı kimseler zuhur etti. Bunlar Kur`an-ı Kerim`i okuyorlar. Ve çok ince meseleler bulup çıkarmaya çalışıyorlar," Onların durumlarını beyan sadedinde şunu da ilave ettim: "Bunlar, "kader yoktur, herşey hadistir ve Allah önceden bunları bilmek iddiasındalar." Abdullah (radıyallahu anh): Onlarla tekrar karşılaşırsan, haber ver ki ben onlardan beriyim, onlar da benden beridirler" Abdullah İbnu Ömer sozünü yeminle de te`kid ederek şöyle tamamladı: "Allah`a kasem olsun, onlardan birinin Uhud dağı kadar altını olsa ve hepsini de hayır yolunda harcasa kadere inanmadıkça, Allah onun hayrını kabul etmez! Sonra Abdullah dedi ki: Babam Ömer İbnul-Hattab (ra) bana şunu anlattı: "Ben Hz. Peygamber (sav) yanında oturuyordum. Derken elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah bir adam yanımıza çıkageldi. Üzerinde, yolculuğa delalet eder hiçbir belirti yoktu. Üstelik içimizden kimse onu tanımıyordu da. Gelip Hz. Peygamber (sav)`in önüne oturup dizlerini dizlerine dayadı. Ellerini bacaklarının üstüne hürmetle koyduktan sonra sormaya başladı: Ey Muhammed! Bana İslam hakkında bilgi ver! Hz. Peygamber (sav) açıkladı: "İslam, Allah`tan başka ilah olmadığına, Muhammed`in O`nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucu tutman, gücün yettiği takdirde Beytullah`a haccetmendir." Yabancı:"Doğru söyledin" diye tasdik etti. Biz hem sorup hem de söyleneni tasdik etmesine hayret ettik. Sonra tekrar sordu: "Bana iman hakkında bilgi ver?" Hz. Peygamber (sav) açıkladı. "Allah`a, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Kadere yani hayır ve şerrin Allah`tan olduğuna da inanmandır." Yabancı yine: "Doğru söyledin!" diye tasdik etti? Sonra tekrar sordu: "Bana ihsan hakkında bilgi ver?" Hz. Peygamber (sav) açıkladı: "İhsan Allah`ı sanki gözlerinle görüyormuşsun gibi Allah`a ibadet etmendir. Sen O`nu görmesen de O seni görüyor." Adam tekrar sordu: "Bana kıyamet(in ne zaman kopacağı) hakkında bilgi ver?" Hz. Peygamber (sav) bu sefer: "Kıyamet hakkında kendisinden sorulan, sorandan daha fazla birşey bilmiyor!" karşılığını verdi. Yabancı: "Öyleyse kıyametin alametinden haber ver!" dedi. Hz. Peygamber (sav) şu açıklamayı yaptı: "Köle kadınların efendilerini doğurmaları, yalın ayak, üstü çıplak, fakir (Müslim`in rivayetinde fakir kelimesi yoktur) davar çobanlarının yüksek binalar yapmada yarıştıklarını görmendir." Bu söz üzerine yabancı çıktı gitti. Ben epeyce bir müddet kaldım. (Bu ifade Müslim`deki rivayete uygundur. Diğer kitaplarda "Ben üç gece sonra Hz. Peygamber (sav)`la karşılaştım" şeklindedir) Hz. Peygamber (sav) Ey Ömer, sual soran bu zatın kim olduğunu biliyor musun? dedi. Ben: "Allah ve Resulü daha iyi bilir" deyince şu açıklamayı yaptı: "Bu, Cebrail aleyhisselamdı. Size dininizi öğretmeye geldi."
HadisNo : 15


0 yorum:

Yorum Gönder

Ziyaretçilerimizin Dikkatine!
Bilgi24.Org olarak sizlerin sağlık, eğitim, ve iletişim adresleri başta olmak üzere pek çok konuda bilgiye doğru, güncel ve kaliteli bir şekilde ulaşabilmesi için varız. Ancak sizlerle paylaştığımız hiç bir bilginin doğruluğunu ve güncelliğini garanti etmiyoruz ve resmi, tıbbi veya hukuki bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Lütfen sitemizi bu bilinçle ziyaret ediniz...